SERVEIS

La defensa dels drets

com una eina de transformació social.

|  Defensa dels Drets

Dret penal i justicia juvenil

Assessorem a persones i col·lectius amb la màxima professionalitat tant en la defensa jurídica com en l'acompanyament individual i emocional.

Fomentem la resolució alternativa dels conflictes i l’apropiació i entesa dels processos, facilitant la presa de decisions.

 • Formulació de denúncies i querelles
 • Assistència en detencions i declaracions policials
 • Representació lletrada en tot tipus de procediments penals (judicis delictes lleus, ràpids, abreujats, sumaris i procediment de jurat)
 • Delictes d’odi
 • Jurisdicció de menors (procediments penals de menors entre 14 i 17 anys), acompanyament en el procediment de mediació i davant el jutjat de menors
 • Acompanyament i representació multidisciplinar en processos relacionats amb l’habitatge (civil, penal i social)

Execució Penal i Dret Penitenciari

Assessorem a persones en situació de privació de llibertat i col·lectius de suport a les persones preses.

Plantegem estratègies jurídiques per minimitzar l’impacte de la presó, i per la defensa dels seus drets.

 • Acompanyament en l’ingrés inicial a presó
 • Peticions de tercer grau inicial
 • Permisos
 • Llibertat condicional
 • Petició de derivació a recursos tractamentals (psicològics, de deshabituació, etc)
 • Recursos d’expedients disciplinaris
 • Denúncies per maltractaments
 • Reclamacions relatives al dret a la salut
 • Recursos relacionats amb les intervencions de les comunicacions
 • Altres

Violència de Gènere

Assessorem i acompanyem de forma multidisciplinar a dones que viuen situacions de violència masclista.

Acostem la informació de forma que faciliti la presa de decisions personals i la sostenibilitat emocional del procediment.

Dret Laboral i de la Seguretat Social

Assessorem, acompanyem i representem a persones treballadores i falses autònomes en processos d'accés i reconeixement dels seus drets laborals.

Assessorament, acompanyament i representació en negociacions extrajudicials, conciliacions laborals i judicis.

 • Assessorament, acompanyament i representació en denúncies a la Inspecció de Treball
 • Acomiadaments 
 • Accés a drets a persones treballadores de la llar familiar
 • Sancions disciplinàries 
 • Reclamacions salarials i reconeixement de drets
 • Modificacions de les condicions de treball
 • Mobilitat funcional i geogràfica
 • Assetjament laboral i sexual
 • Vulneracions de drets fonamentals 
 • Accidents de treball 
 • Incapacitat laboral permanent absoluta, total o parcial
 • Impugnació d’alta mèdica
 • Incapacitat temporal, maternitat, paternitat, jubilacions, pensions de viduïtat i altres prestacions contributives de la Seguretat Social
 • prestació d’assistència sanitària 
 • Prestació i subsidi per desocupació
 • Prestacions i pensions no contributives familiars, d’invalidesa i de jubilació

Dret d’Estrangeria

ASSESSOREM I ACOMPANYEM A PERSONES MIGRANTS I LES SEVES FAMÍLIES POTENCIANT L’AUTOGESTIÓ I GARANTINT LA DEFENSA I PROMOCIÓ DELS SEUS DRETS DAVANT D’UN RÈGIM FORTMENT RESTRICTIU.

Assessorament, acompanyament i representació en negociacions extrajudicials, conciliacions laborals i judicis.

 • Arrelament social, laboral i familiar
 • Residència per altres circumstàncies excepcionals (malaltia sobrevinguda, víctimes de violència de gènere, entre altres)
 • Reagrupament familiar 
 • Residència per a menors d’edat 
 • Residència de familiar de comunitari
 • Autoritzacions inicials de treball (contractació en origen)
 • Renovacions o modificacions de les autoritzacions de residència
 • Obtenció de residències permanents (llarga durada, llarga durada UE o permanent comunitari)
 • Visats d’estudiants i pròrrogues
 • Residències de professionals altament qualificats
 • Nacionalitat 
 • Presentació i seguiment de recursos administratius
 • Presentació i representació de recursos judicials contenciosos-administratius

Dret Civil i de Familia

Assessorem i acompanyem a les persones en totes les qüestions que afecten la seva esfera personal, familiar i patrimonial.

Afavorim la presa de decisions per tal de garantir l’equilibri de totes les parts implicades, apoderant les persones i potenciant la resolució alternativa dels conflictes.

 • Separacions i divorcis
 • Dissolució de parella de fet
 • Processos de guarda i custòdia de menors
 • Modificació de mesures definitives
 • Execució de sentències
 • Acompanyament i representació multidisciplinar en processos relacionats amb l’habitatge (civil, penal i social)
 • Incapacitacions i tuteles 
 • Elaboració, revisió i execució de contractes.
 • Reclamacions de danys i de quantitat

Menors

Assessorem i acompanyem als menors en els procediments de risc i desemparament davant la DGAIA i els jutjats.

Expliquem les possibles accions tant al menor (en cas que tingui edat per entendre-ho i poder exercir els seus drets), com a la família afectada. Assessorem i acompanyem als menors que migren sols de forma coordinada amb altres serveis de la ciutat.

No Discriminació

Acompanyem i representem davant els tribunals a persones que pateixin alguna discriminació per raó de sexe, raça, nacionalitat, ètnia, expressió de gènere, discapacitat, edat, posició socioeconòmica o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

|  Consultoria i Gestoria

Acompanyament i assessorament a associacions, cooperatives, entitats i professionals.

 • Assessorament i gestió comptable
 • Assessorament i gestió fiscal
 • Assessorament i formació per a la gestió econòmica de projectes
 • Acompanyament en la formulació, seguiment i justificació de subvencions i ajuts
 • Treballadores Autònomes: gestió i assessorament
 • Consultoria i acompanyament en l’aplicació i implementació de la Llei Orgànica de protecció de dades personals i drets digitals
 • Consultoria i acompanyament en gestió de processos interns de les organitzacions

Acompanyament i assessorament a associacions, cooperatives, entitats i professionals.

 • Assessorament i gestió comptable
 • Assessorament i gestió fiscal
 • Assessorament i formació per a la gestió econòmica de projectes
 • Acompanyament en la formulació, seguiment i justificació de subvencions i ajuts
 • Treballadores Autònomes: gestió i assessorament
 • Consultoria i acompanyament en l’aplicació i implementació de la Llei Orgànica de protecció de dades personals i drets digitals
 • Consultoria i acompanyament en gestió de processos interns de les organitzacions

Realitzem xerrades, tallers educatius i formacions jurídiques a associacions, cooperatives, entitats i als seus usuaris.

 • Formacions i tallers a entitats i als seus usuaris
 • Formacions i tallers a col·lectius diversos i moviments socials
 • Tallers educatius per apropar el Dret als nens i nenes
 • Impartició de classes a universitats

Col·laborem amb entitats del Tercer Sector Social, organismes institucionals, sindicats, col·lectius i moviments socials oferint serveis jurídics comunitaris i de formació.

Participem en l’elaboració d’estudis, informes, instruments, guies de bones pràctiques, incidint en el respecte als drets i la denúncia de les seves vulneracions.