Des de 2017 estem atenent a les persones que necessiten cancel·lar els seus antecedents penals i/o policials a fi de donar suport socio jurídic (especialment en dret penal i d’estrangeria) a les persones i als serveis que duguin a terme processos  d’inserció social i laboral en l’eliminació dels diferents obstacles jurídico-penals per a la seva plena inclusió i d’aquesta manera  contribuir a la cohesió social del barri.  El projecte contempla també la dimensió de la denúncia en la detecció i d’incidents discriminatoris per origen ètnic i/o nacional i delictes d’odi en el col·lectiu destinatari del projecte.

L’assessorament  és individualitzat es realitza càrrec d’una de les nostres advocades, que efectua les sessions en el si de les entitats socials que atenen a les i els joves migrants que es troben en un procés formatiu, d’inserció o d’acompanyament social a l’espera de poder reactivar o iniciar accions que els permetin accedir als recursos a fi d’integrar-se com a ciutadanes, ciutadans. Tot i així, el servei també aten a  persones que, tot i que no hagin tingut cap procediment penal ni conflicte policial que els hi  afecti per a la seva regularització administrativa, vulguin cancel·lar els antecedents policials i/o penals i els hi correspongui  jurídicament fer-ho.

Les accions que portem a terme són:

1-Atenció individualitzada  de les persones derivades i  interessades  

2-Seguiment  a les persones participants en les gestions  jurídiques-socials pertinents

3-Reunions de  coordinació amb els diferents  agents implicats.  

4-Tallers formatius amb les participants 

5-Formacions  específiques a professionals per tal d’ajudar-los a entendre els procediments legals i donar suport a les persones que acompanyen.